Hereticus

Posts in the reforma pravosuđa category

Ivan Konstantinovich Brod na nemirnom moru

“Brod na nemirnom moru” Ivan Konstantinovič.

„Indeks“ je prvobitno bio naziv za tajnu policijsku istragu korupcije koja je pokrenuta u junu 2006. na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Ta istraga je karakterisana prvom upotrebom „prikrivenog islednika“ (undercover agent) u jednom krivičnom postupku u Srbiji. Policijska tajna istraga obelodanjena je 20. i 22. februara 2007. kada su, kao prvorazredna vest, objavljena imena 11 profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu koji su stavljeni u pritvor zbog sumnje da su primali mito i zloupotrebljavali službeni položaj. Sa objavljivanjem imena pritvorenih profesora, policijska akcija je prerasla u Aferu „Indeks“. Okružno javno tužilaštvo u Smederevu je, 17. avgusta 2007, podnelo optužnicu protiv 41 lica, od kojih su njih 20 bili profesori Pravnog fakulteta u Kragujevcu. U martu 2008, smederevsko Tu žilaštvo je podnelo optužnicu protiv još 47 lica (davaoca i posrednika u dava nju mita), koja su po prvobitnoj optužnici imala svojstvo svedoka. Tako, broj optuženih u Aferi „Indeks“ je narastao do broja 88. Podrobnom analizom dosadašnjeg toka postupka autor je pokazao da se radi o „svojevrsnom teatru sudske opstrukcije“ koja je počela nezakonitim spajanjem slučajeva. Njegov zaključak je da slučaj suđenja u Aferi „Indeks“ ukazuje na to da je svaka pravosudna reforma bez suštinske reforme postupka i efikasne stručne kontrole i jasne krivične odgovornosti sudija unapred osuđena na neuspeh.

Ceo tekst (pdf)

Teškoća sa A Mladen Srbinović

“Teškoća sa A”, Mladen Srbinović.

Autorka prvo razmatra pitanje kako su ideje i formule o sudskoj vlasti i njenoj nezavisnosti recipirane u Srbiji kao državi zakasnele tranzicije? Kao ključna pravna i pravosudna obeležja Miloševićevog autoritarizma ona navodi: autoritarnost i arbitrarno tumačenje prava, ideološki karakter pravnog poretka, politička uloga pravosuđa, odsustvo pravosudne reakcije na ratne zločine i organizovani kriminal i pljačkaška privatizacija. Potom su analizirani pokušaji reforme pravosuđa posle demokratskih promena oktobra 2000. godine (zametanje demokratske vlasti i novi legalizam). Težište rada je na analizi pravosuđa u današnjoj Srbiji, posebno na aktuelnoj reformi sudstva. Podrobno je analizirana uloga Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaštva Ministarstva pravde, Ustavnog suda Srbije u postupku opšteg izbora sudija krajem 2009. godine. Autorka je pokazala da je taj izbor izveden nelegitimno, vanustavno, protivno evropskim standardima, po sumnjivim kriterijumima, pod uplivom politike sa puno grubih grešaka. Kad izostane most prema pravnoj državi, kada se proigra šansa da se u javnom i verodostojnom postupku, od verodostojnih ljudi izabere novi sudski kor, ono što se dobija ostaje samo grupa izvršilaca jedne sve više operetske, brendirane, pa i fingirane države.

Ceo tekst (pdf)