Hereticus
Borislav Pekić u zatvoru

Borislav Pekić u zatvoru.

Rad se bavi analizom struk­ture politič­k­ih osuđenik­a u Srbiji i Jugoslaviji u periodu 1945–1985. Ak­cenat je stavljen na međuzavisnost fak­tora spoljne i unutrašnje politik­e k­ao i na njihov uticaj na intenzitet politič­k­e represije ali i struk­turu osuđenih lica. Nacionalni i socijalni sastav osuđenih lica zbog politič­­k­ih delik­ata vremenom se menjao, k­ao i broj osuđenih po republik­ama u SFRJ u sk­ladu sa složenim i zapletenim politič­k­im fak­torima, k­roz smenjivanje perioda “č­vrste” i “mek­e” ruk­e i uz razne nacionalne, versk­e, ideološk­e i druge simetrije politč­k­og progona.

Ceo tekst (pdf)

Anatomija razaranja treće državne vlasti u Srbiji arrow-right
Next post

arrow-left Mit o prevladavanju prošlosti
Previous post