Hereticus

Novi broj

Hereticus, 1-2/2014

Uvodnik

LEVICA DANAS – DILEME I KONTROVERZE

Goran Marković
Ekonomska demokratija i moderna ljevica

Željko Simić
Devičanska levica

Zlatiborka Popov Momčilović
Levica i margina

Ivica Mladenović
Francuska umerena levica u tranziciji – Od socijaldemokratije u opoziciji do socijalnog liberalizma na vlasti

Istraživanja

Milojica Šutović
Pojava jezičkog nacionalizma u bivšoj Jugoslaviji: Slučaj dva dokumenta

Tatjana Kandić
Uporedna analiza odluka Ustavnog suda Srbije i sudska vlast (2003-2013)

Ana Kostić
Načelo ravnopravnosti i jednakosti kao socijalni cilj sa osvrtom na ravnopravnost polova kao milenijumski cilj Međunarodne organizacije rada

Ogledi

Momo Pudar
Granice kapitalizma i povratak Marksa

Tokovi

Dimitrije Tucović
O ratu i miru

Zbivanja

Zakonska inicijativa za unošenje privremene zabrane bavljenja pozivom u Zakon o krivičnom postupku Republike Srbije

Pogledi

Marinko M. Vučinić
Udvorištvo kao način postojanja

Ilija Marković
Aforizam kao poslednji bedem odbrane

Polemike

Goran Marković
Četnici i antifašizam

Kosta Nikolić
O fenomenu naučne regresije. Primer teksta „Četnici i antifašizam“ Gorana Markovića

Besede

Jovica Trkulja
Spasava vera, koja kroz ljubav dela

Intervju

Elmar Altvater
U utopije se ne veruje

Dosije

Aleksandar V. Gordić
Pokušaj definisanja političke mafije
Transkripti javnih nastupa Verice Barać (2007-2012)

Jovica Trkulja
Rehabilitacija političkih osuđenika u Srbiji (14)
Politička zloupotreba psihijatrije.
Osuda, izgon i rehabilitacija Vladimira Markovića

Osvrti, prikazi, recenzije

Aleksandar V. Gordić
Fihteova filosofija slobode među Srbima (Fihteov idealizam slobode, Dva veka od smrti Johana Gotliba Fihtea (1814-2004), Danilo Basta (prir.)

Dobrica Gajić
Dekartova Metafizika (Rene Dekart, Metafizika meditacije)

Dobrica Gajić
Marksova biografija (Rolf Hosfeld, Karl Marks/Biografija)

Saša Radojčić
O karakteru Medaljona Dragoljuba Jovanovića

Jovica Trkulja
Bezbednost ljudi u uslovima globalizacije
(Ivica Đorđević, Ljudska bezbednost – globalni kontekst i primena u Srbiji)

Milica Joković
Traganje za tajnama ljudske prirode (Slobodan G. Marković, Pesimistička antropologija Zigmunda Frojda)

Svetlana Gradinac
Šahovska polja Vladimira Veličkovića (Osvrt na izložbu V. Veličkovića u Galeriji SANU)