Hereticus
Teškoća sa A Mladen Srbinović

“Teškoća sa A”, Mladen Srbinović.

Autorka prvo razmatra pitanje kako su ideje i formule o sudskoj vlasti i njenoj nezavisnosti recipirane u Srbiji kao državi zakasnele tranzicije? Kao ključna pravna i pravosudna obeležja Miloševićevog autoritarizma ona navodi: autoritarnost i arbitrarno tumačenje prava, ideološki karakter pravnog poretka, politička uloga pravosuđa, odsustvo pravosudne reakcije na ratne zločine i organizovani kriminal i pljačkaška privatizacija. Potom su analizirani pokušaji reforme pravosuđa posle demokratskih promena oktobra 2000. godine (zametanje demokratske vlasti i novi legalizam). Težište rada je na analizi pravosuđa u današnjoj Srbiji, posebno na aktuelnoj reformi sudstva. Podrobno je analizirana uloga Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaštva Ministarstva pravde, Ustavnog suda Srbije u postupku opšteg izbora sudija krajem 2009. godine. Autorka je pokazala da je taj izbor izveden nelegitimno, vanustavno, protivno evropskim standardima, po sumnjivim kriterijumima, pod uplivom politike sa puno grubih grešaka. Kad izostane most prema pravnoj državi, kada se proigra šansa da se u javnom i verodostojnom postupku, od verodostojnih ljudi izabere novi sudski kor, ono što se dobija ostaje samo grupa izvršilaca jedne sve više operetske, brendirane, pa i fingirane države.

Ceo tekst (pdf)

Čistka u boljševičkoj teoriji i praksi arrow-right
Next post

arrow-left Struktura političkih osuđenika u Srbiji i Jugoslaviji 1945-1985
Previous post